Saturday, November 3, 2012

Kata kerja


1.   Kata yang menerangkan sesuatu perbualan atau pekerjaan yang dilakukan olwh manusia, binatang atau benda.
2.   Katakerja terbahagi kepada kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.   


 Kata Kerja Tak Transitif

1.   Kata kerja transitif mesti disertai objek iaitu kata nama untuk membentuk ayat yang sempurna.
2.   Kata yang menerangkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pembuat (subjek) ke atas sesuatu benda (Objek).
3.   Kata kerja transitif diikuti oleh objek atau penyambut untuk melengkapkan maksudnya.
4.   Objek dalam kata kerja transitif adalah terdiri daripada frasa nama.

Subjek
Predikat
Kata Kerja Transitif
Objek
Kamal
menendang
bola.
Rahim
menangkap
ikan.
Kakak
menjemur
kain.


Kata Kerja Tak Transitif

1.   Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang menerangkan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat (subjek) ke atas diri sendiri.
2.   Kata yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkan maksudnya.

Subjek
Predikat
Kata Kerja Transitif
Objek
Adik
tidur
di atas riba ibu.
Ravin
membaca
buku cerita.

3.   Kata kerja tak transitif boleh didapati dalam benthk:
a)   Kata asal : makan, tidur, pulang
b)   Kata brimbuhan : berlarian, meraikan, menyanyikan
c)   Kata berimbuhan men-  : menulis, melompat
d)   Kata imbuhan ter- : terkejut, tersenyum

No comments:

Post a Comment